การพัฒนาการตรวจเปรียบเทียบลูกและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบฐานข้อมูล

Titleการพัฒนาการตรวจเปรียบเทียบลูกและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบฐานข้อมูล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsอัจฉรี วิลากุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA อ514
Keywordsการออกแบบฐานข้อมูล, ฐานข้อมูล, ปลอกกระสุน, ลูกกระสุน
Abstract

จากระบบงานเดิมเป็นการทำงานในรูปแบบเอกสารซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาดูข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ผู้ศึึกษาจึงได้ทำการออกแบบระบบใหม่ โดบใช้เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เขตต่าง ๆ ได้ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มด้วย และรวมถึงพนักงานสอบสวนเพื่อสะดวกในการสืบสวนด้วย โดยสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในคดีต่าง ๆ ผ่านเว็บเพจ และการตรวจค้นหาคดีที่ต้องการทราบเว็บเพจ โดยทำรวบรวมข้อมูลจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น และจัดทำรายงาน โดยเลือกใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL เลือกใช้ภาษา PHP และ HTML เป็นภาษาหลักในการสร้างเว็บเพจ

Title Alternate Development for bullet and cartridge case comparison by data base system
Fulltext: