คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อัจฉรี วิลากุล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อัจฉรี วิลากุล. (2549). การพัฒนาการตรวจเปรียบเทียบลูกและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบฐานข้อมูล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Atcharee_Wil.pdf (3.23 MB)