คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อรุณ อุ่นไธสง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อรุณ อุ่นไธสง.  2549.  การหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการสีข้าว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Aroun_Oun.pdf (9.57 MB)