คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อรุณ อุ่นไธสง  [Clear All Filters]
2549
อรุณ อุ่นไธสง. (2549). การหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการสีข้าว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Aroun_Oun.pdf (9.57 MB)