คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วรรณภา ชำนาญกิจ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, & วรรณภา ชำนาญกิจ. (2543). งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (14.89 MB)