คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วรรณภา ชำนาญกิจ  [Clear All Filters]
2543
สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, & วรรณภา ชำนาญกิจ. (2543). งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (14.89 MB)