คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ประสิทธิ์ พวงบุตร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ยุพา กาฬเนตร, ประทับใจ สิกขา, & ประสิทธิ์ พวงบุตร. (2544). ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่. อุบลราชธานี: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Yupa_Kalanate.pdf (11.48 MB)