คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อนิรุธ สืบสิงห์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อนิรุธ สืบสิงห์.  2548.  วิธีการจัดรูปแบบข้อมูลแบบใหม่สำหรับแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้วิธีเคราซ์คอมโพสิชันบนระบบคลัสเตอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Aniruth_Sueb.pdf (17.71 MB)