คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is มินตรา สาระรักษ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
มินตรา สาระรักษ์. (2548). ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.
PDF icon Mintra_Sarasuk.pdf (4.91 MB)