คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จารุวรรณ ขำเพชร  [Clear All Filters]
2546
จารุวรรณ ขำเพชร. (2546). วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนไทย-ลาว. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jaruwan_Kampetch.pdf (5.54 MB)
2543
สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, & วรรณภา ชำนาญกิจ. (2543). งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (14.89 MB)