คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จิตรา สิงห์ทอง  [Clear All Filters]
2556
จิตรา สิงห์ทอง. (2556). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jittra_Sin2555.pdf (3.02 MB)
2549
จิตรา สิงห์ทอง. (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลนเค็มหมากนัด. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jittra_Singthong.pdf (6.53 MB)