คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อดิศักดิ์ กกแก้ว  [Clear All Filters]
2562
อดิศักดิ์ กกแก้ว.  2562.  พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Adisak_Kokkaew.pdf (12.52 MB)