คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is พุทธศักดิ์ สมชัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พุทธศักดิ์ สมชัย.  2561.  การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Phuttasak_Somchai.pdf (5.2 MB)