คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is พิชชานันท์ สายเนตร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พิชชานันท์ สายเนตร.  2562.  พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)