คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is พิชชานันท์ สายเนตร  [Clear All Filters]
2562
พิชชานันท์ สายเนตร. (2562). พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)