คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ประพัฒน์ บุญเต็ม  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ประพัฒน์ บุญเต็ม.  2561.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Prapat_Boontem.pdf (7.45 MB)