คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นพดล จันทร์ส่อง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นพดล จันทร์ส่อง.  2556.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กลางวัน กลางคืน ทิศและดวงดาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Noppadol_Jansong.pdf (31.72 MB)