คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จตุรงค์ ศรีพาณิชย์  [Clear All Filters]
2548
จตุรงค์ ศรีพาณิชย์.  2548.  การพัฒนาการสอนวิชาฟิสิกส์โดยวิธี T5 Model. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Jaturong_Sri.pdf (4.2 MB)