คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ยัสวินเดอร์ มัดตา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ยัสวินเดอร์ มัดตา.  2549.  การเปรียบเทียบตัวสร้างแบบทดสอบ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Jasvinder_Mat.pdf (9.73 MB)