คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ภาณุกรณ์ บุญสิทธิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ภาณุกรณ์ บุญสิทธิ์.  2561.  การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนและข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว (Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Panukorn_Boonsit.pdf (4.85 MB)