คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธนวัฒน์ สุดงาม  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธนวัฒน์ สุดงาม.  2560.  ความพยายามในการผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านผ่านแดนถาวร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PDF icon Thanawat_Sood_Ngam.pdf (2.2 MB)