คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ศลิษา นามชารี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ศลิษา นามชารี. (2556). การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Salisa_Namcharee.pdf (45.57 MB)