คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is รณรงค์ มุ่งเกิด  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รณรงค์ มุ่งเกิด.  2556.  การใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงในการหาทำเลที่ตั้งโรงงานยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Ronnarong_Munggerd.pdf (62.5 MB)