คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ชัยวุฒิ วัดจัง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
ชัยวุฒิ วัดจัง. (2556). การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังสำหรับปลูกพืช. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon chaiwute_Wadjung.pdf (21.33 MB)