การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังสำหรับปลูกพืช

Titleการเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังสำหรับปลูกพืช
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2556
Authorsชัยวุฒิ วัดจัง
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD562.163 ช436 2556
Keywordsยาง, เยื่อแผ่นเหลว--การวิเคราะห์, แป้งมันสำปะหลังยางธรรมชาติ, ไฮโดรเจล
Abstract

ไฮโดรเจเชื่อมโยงแบบกึ่งโครงร่าง (Semi-IPN) ของยางธรรมชาติเชื่อมขวางและแป้งมันสำปะหลังเจลาติไนซ์เตรียมด้วยเทคนิคผสมในสภาวะสารละลายได้สำเร็จ เริ่มจากการเตรียมน้ำยางธรรมชาติเชื่อมขวางในสภาวะอิมัลชั่นที่ 70 องศาเซลเซียส ใช้โปแตสเซียมซัลเฟตเป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาและ N,N’-methylene-bis-acrylamide (MBA) เป็นสารเชื่อมขวาง การเชื่อมขวางเน้นตัวแปรสำคัญ คือ เวลาในการทำปฏิกิริยาและปริมาณ MBA ผลแสดงให้เห็นส่วนเจลในโทลูอีนและความหนาแน่นการเชื่อมขวางของยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาทำปฏิกิริยาและปริมาณ MBA หลังจากการทำปฏิกิริยา น้ำยางธรรมชาติเชื่อมขวางผสมกับแป้งมันสำปะหลังเจลาติไนซ์ที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยใช้เครื่องกวนผสมทางกลและหล่อของผสมบนแม่พิมพ์กระจกเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่น Semi-IPN การดูดซึมน้ำ ส่วนเจลและส่วนที่ละลายได้ในน้ำ ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่ของไฮโดรเจล Semi-IPN NR/St มีการทดสอบด้วย พบว่า การดูดซึมน้ำและส่วนที่ละลายได้ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ MBA ในขณะที่ส่วนเจลในน้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น เพราะการเชื่อมขวางโมเลกุลของยางขัดขวางการละลายน้ำของไฮโดรเจล นอกจากนั้น Semi-IPN NR/St สามารถใช้ในการปลูกต้นดาวเรืองและปรับปรุงการดูดซับน้ำของดิน

Title Alternate Preparation of hydrogel from natural rubber and cassava starch for the planting