คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ชัยวุฒิ วัดจัง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ชัยวุฒิ วัดจัง. (2556). การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังสำหรับปลูกพืช. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon chaiwute_Wadjung.pdf (21.33 MB)