คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สรินทรเทพ สายเนตร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สรินทรเทพ สายเนตร. (2557). คุณสมบัติการกำบังรังสีแกมมาของแก้วในระบบ P2O5-BaO-Bi2O3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sarinthonthep_Sainet.pdf (1.04 MB)