คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์  [Clear All Filters]
2556
ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์.  2556.  ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Chonpakorn_Hanchoowong.pdf (63.97 MB)