คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อัครนันท์ นนทา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อัครนันท์ นนทา.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Akkaranan_Nonta.pdf (2.02 MB)