คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อัครนันท์ นนทา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อัครนันท์ นนทา.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Akkaranan_Nonta.pdf (2.02 MB)