คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ปภาวิน สินรัมย์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปภาวิน สินรัมย์.  2555.  กำลังรับแรงอัดและคุณสมบัติสำหรับใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Paphawin_Sinram.pdf (1.5 MB)