คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ปภาวิน สินรัมย์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปภาวิน สินรัมย์. (2555). กำลังรับแรงอัดและคุณสมบัติสำหรับใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Paphawin_Sinram.pdf (1.5 MB)