คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วรายุทธ ปฏิโชติ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วรายุทธ ปฏิโชติ.  2555.  การย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วมกัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Warayut_Patichot.pdf (4.89 MB)