คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วรายุทธ ปฏิโชติ  [Clear All Filters]
2555
วรายุทธ ปฏิโชติ. (2555). การย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วมกัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Warayut_Patichot.pdf (4.89 MB)