คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นริศรา ปัดภัย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
นริศรา ปัดภัย.  2558.  การจำแนกชนิดและการศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL-Escherichia coli. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Naritsara_Pudpai.pdf (78.36 MB)