คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is กิติยา ศรีบุตร  [Clear All Filters]
2557
กิติยา ศรีบุตร.  2557.  การแยกกรดซัคซินิคจากน้ำหมักจำลองโดยกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Kitiya_Sriboot.pdf (52.14 MB)