คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สนธยา วิเศษสังข์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สนธยา วิเศษสังข์.  2557.  การสอนแบบ Hands-on เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Sontaya_Wisetsang.pdf (44.43 MB)