การสอนแบบ Hands-on เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Titleการสอนแบบ Hands-on เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsสนธยา วิเศษสังข์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส191ก 2557
Keywordsกระแสไฟตรง--การศึกษาและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบ Hands-on, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน, ไฟฟ้ากระแส--การศึกษาและการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Hands-on และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Hands-on กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเกรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Hands-on ตามแบบของ Likert จากการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ dependent t-test ได้ค่า t=17.634 จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และจากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรียนตามสถิติค่า normalized gain มีค่าเท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Hands-on จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Hands-on มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

Title Alternate The development of achievement the direct current by teaching hands-on