คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is รัฐพล คำแก่น  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รัฐพล คำแก่น.  2558.  การประยุกต์เกมแนว RPG มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Ratapon_Kamkaen.pdf (11.99 MB)