คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is นริศา ทวีชัย  [Clear All Filters]
2558
นริศา ทวีชัย.  2558.  การกำจัดสีย้อมด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพ . วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Narisa_Thaweechai.pdf (2.77 MB)