คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ศุภชัย ยาณะเรือง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศุภชัย ยาณะเรือง. (2559). ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supachai_Yanarueng.pdf (31.74 MB)