คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ภัทรนิภา กันหะคุณ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ภัทรนิภา กันหะคุณ.  2559.  การสร้างแก้วกำบังรังสีจากซิลิกาเจลที่เสื่อมสภาพ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Pattaranipa_Gunhakoon.pdf (25.06 MB)