คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ชีวานันท์ นามวัง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ชีวานันท์ นามวัง.  2559.  การสังเคราะห์ฟองน้ำเซลลูโลสจากฟางข้าว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Cheewanan_Namwang.pdf (10.46 MB)