คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ชีวานันท์ นามวัง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ชีวานันท์ นามวัง.  2559.  การสังเคราะห์ฟองน้ำเซลลูโลสจากฟางข้าว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Cheewanan_Namwang.pdf (10.46 MB)