คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สิริพร จันทร์อินทร์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สิริพร จันทร์อินทร์.  2559.  ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกระยะเม่าด้วยการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพข้าวเม่า . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Siriporn_Junin.pdf (3.28 MB)