คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พีระพงศ์ ทองแสน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พีระพงศ์ ทองแสน.  2559.  การพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Pearaphong_Thongsean.pdf (5.1 MB)