คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกูล  [Clear All Filters]
2559
ธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกูล. (2559). การยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนยางพาราแผ่นด้วยสมุนไพร. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanwarin_Chuwatworakoon.pdf (9.58 MB)