คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is สิทธิชัย สมานชาติ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สิทธิชัย สมานชาติ. (2553). การย้อมสีครั่งของชาวลาวครั่งในประเทศไทย: วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความเชื่อ. อุบลราชธานี: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sitthichai_Samanchart.pdf (9.39 MB)