คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จุฑาทิพย์ นามวงษ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จุฑาทิพย์ นามวงษ์. (2556). การเพิ่มคุณค่าเส้นใยพืชชุ่มน้ำด้วยกระบวนการพัฒนาการออกแบบและแปรรูป. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Juthathip_Namwong.pdf (22.83 MB)