คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ผดุง กิจแสวง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ผดุง กิจแสวง.  2555.  ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon PadungKitsawang.pdf (2.71 MB)